Basic Neuropathologic Reactions

The Neuron

The Astrocyte

Oligodendroglia

Ependyma

Choroid Plexus

Microglia

Capillary Endothelial Cells